Alert Icon We are currently experiencing issues with our boilers, which are effecting the air and shower temperatures in and around the facility. We are working with the relevant contractors to rectify the issue; we apologise for any inconvenience caused.

Gwybodaeth am y Pwll Hamdden

Ymweld â’r Pwll Nofio

RHAID archebu eich holl sesiynau yn y Pwll Hamdden ymlaen llaw cyn cyrraedd. Cliciwch yma i archebu.  

(Nodwch nad oes modd AD-DALU unrhwy archeb, rhaid gwneud pob newid i archebion o leiaf 7 diwrnod cyn y dyddiad rydych chi wedi’i archebu)

PWYSIG: Os nad ydych chi’n aelod nid oes angen i chi roi Rhif Aelod/Cofrestru wrth archebu; gadewch y blwch hwn yn wag


Rydym bellach yn gweithredu 'system fandiau'; pan fyddwch yn cyrraedd byddwch yn cael band arddwrn lliw a chewch slot amser 1 awr. Ar ôl i'ch sesiwn ddod i ben, bydd lliw eich band arddwrn yn cael ei alw a bydd gofyn i chi adael y dŵr.

Beth sydd angen i mi ei wneud cyn cyrraedd?

Rhaid archebu holl sesiynau'r pwll ymlaen llaw cyn cyrraedd.

Beth sydd angen i mi ei wneud wrth gyrraedd?

Bydd angen i gwsmeriaid gyrraedd yn barod i fynd i’r dŵr a hynny heb fod yn gynharach na 10 munud cyn y slot a archebwyd. 

Bydd ein Pentref Newid ar gael at ddefnydd cwsmeriaid; gan gadw at fesurau glanhau diogel Covid.

Bydd loceri ar gael i gadw eiddo cwsmeriaid; ceisiwch osgoi dod ag unrhyw bethau gwerthfawr gyda chi yn ystod eich ymweliad. Sicrhewch eich bod yn dod â darn £1 neu docyn troli i'r locer. Sylwch nad ydym yn derbyn arian parod yn ein canolfan mwyach.

Faint o amser sydd gen i yn y dŵr?

Mae pob sesiwn yn 60 munud.

Beth fydd yn digwydd ar ôl i’r sesiwn ddod i ben?

Gofynnwn i bob cwsmer adael y dŵr ar ôl cael cyfarwyddyd i wneud hynny gan ein hachubwyr bywyd. 

Yna bydd gennych 20 munud ar ôl i’ch sesiwn ddod i ben i adael y Pentref Newid.  (Mae hyn er mwyn rhoi amser i ni lanhau'r ardal cyn i'r sesiwn nesaf ddechrau).

Cymarebau Nofio

Er gwaethaf y newidiadau i’n prosesau a’n gweithdrefnau, mae ein cymarebau nofio’n dal i fod yn berthnasol:

0-3 oed - 1 oedolyn i 1 plentyn

4-7 oed - 1 oedolyn i 2 blentyn

8 oed a hŷn - Ar eu pen eu hunain

Diffinnir rhiant neu oedolyn cyfrifol fel unigolyn 16 oed neu hŷn. Rhaid i’r rhiant fod yn y dŵr gyda'r plant a gofalu amdanynt ac aros yn agos at y nofwyr gwan neu’r rhai nad ydynt yn gallu nofio.

Argymhellir yn gryf bod nofwyr gwan a rhai nad ydynt yn nofio yn gwisgo dyfais arnofio gymeradwy

Cyfyngiadau Uchder y Llithrennau a’r Bowlen Ddŵr:

1.1 metr ar gyfer y llithrennau Coch, Oren a Melyn

1.3 metr ar gyfer y Bowlen Ddŵr (rhaid i ddefnyddwyr y Bowlen Ddŵr allu nofio heb gymorth; dyfnder y dŵr wrth ddisgyn o’r bowlen yw 2.5m)

Yn olaf...

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich ymweliad â ni, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i Bwll a Champfa Rhyngwladol Caerdydd. 

Rydyn ni’n llawer mwy na phwll nofio.

ARCHEBU NAWR

Ewch am sblash yn ein pwll hwyl sy’n cael ei oruchwylio’n llawn.

 

Yn cynnwys 3 llithren, afon araf a powlen ddŵr unigryw; sy’n sicr o’ch gwefreiddio!

ARCHEBU NAWR