Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

Canolfan Hamdden Penarth – Prosiect Newid y To – Cwestiynau Cyffredin

DIWEDDARWYD: 22 MAI 2024 
Beth sy'n digwydd?     

Oherwydd oedran Canolfan Hamdden Penarth, mae angen adnewyddu'r to yn llwyr er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Bydd y prosiect hwn, sy'n cynnwys 3 cham, yn cryfhau seilwaith yr adeilad i sicrhau hirhoedledd diben y Ganolfan Hamdden, i ddarparu cyfleusterau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd i'r gymuned leol ac i ymwelwyr. Er bod hyn yn newyddion cadarnhaol, mae'n dod â rhywfaint o aflonyddwch sylweddol dros gyfnod y prosiect.

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach wedi cwblhau camau 1 a 2 y prosiect ac yn ystod yr wythnosau nesaf, byddwn yn symud i'r cam olaf, cam 3.

 

BETH YW CAM 3 Y PROSIECT?

Mae Cam 3 y prosiect yn gofyn i ni symud ein campfa i'r Neuadd Chwaraeon ac felly mae angen cau'r gampfa. Rydym yn bwriadu parhau i gynnal cynifer o'n dosbarthiadau ffitrwydd ag y gallwn ac rydym wedi bod yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid i wneud i hyn ddigwydd.  

 

BETH FYDD YN CAU A PHRYD?

Ni fydd mynediad i'r ardaloedd canlynol am resymau diogelwch o ddydd Mercher 5 Mehefin:
Y brif Neuadd Chwaraeon – os ydych chi'n glwb neu'n ddefnyddiwr rheolaidd o'r ardal hon, yna rydym yn ymddiheuro am yr aflonyddwch. Cyn gynted ag y bydd gennym ddealltwriaeth fwy pendant o'r dyddiad gorffen ar gyfer cam 3, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Yn gynnar yn yr hydref yw ein nod ar hyn o bryd.

 

BETH FYDD YN AROS AR AGOR?

  • Ar ôl ei hadleoli, bydd ein campfa’n gweithredu fel arfer o ddydd Sadwrn 8 Mehefin (ar ôl symud 5-7 Mehefin)
  • Bydd y rhaglen ffitrwydd grŵp yn parhau i gynnal bron pob un o'n dosbarthiadau presennol fel arfer.  Cliciwch yma i weld y rhaglen hon
  • Stiwdio A – ein stiwdio ddawns fawr ar y llawr cyntaf.  Sylwch y bydd peth sŵn yng ngham 3 yn yr ardal hon. Er nad yw'n ddelfrydol, mae hyn yn well na pheidio â chynnig y dosbarth o gwbl ac rydym yn gobeithio y byddwch yn cytuno.
  • Bydd y coridor i’r stiwdio ddawns yn ailagor i gael mynediad.
  • Bydd cyrtiau sboncen a Dojo ar gael trwy'r dydd, bob dydd
  • Ein hystafell gyfarfod ar y llawr gwaelod
  • Mae ein stiwdio droelli newydd ei hadnewyddu
  • Ein Hystafell Iechyd
  • Ein pwll a phob gwers y rhaglen Dysgu Nofio
  • Mae ein rhaglen Dosbarthiadau Ffitrwydd yn parhau i gael ei chyflwyno

 

YDY CANOLFAN HAMDDEN PENARTH YN DAL AR AGOR?   

Ydy. Yn bendant. 

Rydym yn parhau i gynnal ein rhaglen pwll, campfa a ffitrwydd grŵp ond rydym wedi symud pethau o gwmpas. Wrth gwrs, efallai y bydd peth sŵn gwaith adeiladu ychwanegol ond ein nod yw cadw hyn mor isel â phosibl. 

Dolen i dudalen yr amserlen yma.

 

BETH OS YDW I EISOES YN TALU AM BWLL RHYNGWLADOL CAERDYDD FEL RHAN O’M HAELODAETH FFITRWYDD?

Wrth gwrs, byddwch yn gallu parhau i ddefnyddio'r ddwy ganolfan. Ers mis Tachwedd 2023, rydym wedi bod yn gostwng eich aelodaeth £8 y mis. Bydd hyn yn parhau nes bydd Canolfan Hamdden Penarth unwaith eto yn gwbl weithredol. Ar y pwynt hwnnw, bydd eich debyd uniongyrchol yn cael ei addasu'n ôl i adlewyrchu eich mynediad a'ch pris aelodaeth blaenorol.

 

YDYCH CHI'N DAL I GYNNIG PARTÏON PEN-BLWYDD?

Nid ydym wedi gallu cynnig partïon castell neidio yn ein Neuadd Chwaraeon ers peth amser bellach ond rydym yn falch iawn o ddweud y gallwch nawr ddechrau cynllunio ymlaen llaw, gan ein bod yn derbyn archebion o benwythnos 5 a 6 Hydref ymlaen. Rydym hefyd yn gobeithio cyflwyno partïon Pwll yr haf hwn, felly os ydych chi'n ddigon dewr i wlychu gyda'r plant, ffoniwch y ganolfan heddiw i gael gwybod mwy.

 

PA NEWIDIADAU BYDDWN NI'N EU GWELD YM MHENARTH?

Mae llawer o’r prosiect wedi’i gwblhau erbyn hyn ac er gwaethaf tywydd ofnadwy, rydyn ni'n falch iawn o ddweud ein bod ni'n dal ar amser ac yn gwneud cynnydd da. Misoedd y gaeaf yw rhai o'r misoedd mwyaf heriol, felly rydym yn falch iawn.

Mae Cam 1 a Cham 2 bellach wedi'u cwblhau ac rydym yn symud i Gam 3 yn fuan. Yng Ngham 3, byddwn yn dychwelyd y gampfa i'w lleoliad cywir ar y llawr cyntaf. Yna bydd yn rhaid i'r Neuadd Chwaraeon barhau ar gau nes bydd y prosiect wedi'i gwblhau.

Bydd y nenfydau'n aros heb eu cyffwrdd yn fewnol, a bydd gorchudd presennol y to yn cael ei orchuddio mewn rhannau hawdd eu trin i leihau'r risg o darfu gan y tywydd. Bydd ymylon allanol y to hefyd yn cael eu disodli wrth i'r gwaith fynd rhagddo.

Ni fydd y gwaith yn effeithio ar y maes parcio gan mwyaf, ond rydym wedi colli mynediad i'r llwybr a'r mannau parcio wrth ymyl y Neuadd Chwaraeon. Bydd y system unffordd yn parhau ar waith ac mae'r holl farciau llinell ar gyfer y maes parcio presennol wedi cael eu hadnewyddu i gynorthwyo defnyddwyr.

Sut byddwn ni'n gwybod beth sy'n digwydd?     

Byddwn yn anfon gwybodaeth at gwsmeriaid yn rheolaidd ar e-bost (lle bo hynny'n berthnasol), drwy;

Diolch

Rydw i'n gobeithio bod hyn yn rhoi trosolwg i chi o'r cynlluniau hyd yn hyn.

Hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am eich dealltwriaeth tra bydd y gwelliannau hyn yn cael eu gwneud. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno y bydd y gwaith uwchraddio yma o fudd mawr i’n cymuned ni.

Os bydd gennych chi unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, siaradwch â'r tîm yn lleol a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Nic Beggs
Rheolwr Contract
Legacy Leisure - Bro Morgannwg