Alert Icon Penarth Leisure Centre is getting a vital roof refurbishment. Expect disruptions during the three-phase project starting late October 2023, continuing into early 2024. The pool will be unavailable during phase one, but alternatives are available. Click to read more.

Canolfan Hamdden Penarth – Prosiect Newid y To – Cwestiynau Cyffredin

DIWEDDARIAD: 25ain Medi
Beth sy'n digwydd?     

Oherwydd oedran Canolfan Hamdden Penarth, mae angen adnewyddu’r to yn llwyr bellach er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel ar gyfer y blynyddoedd i ddod ac mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gwneud buddsoddiad cyfalaf sylweddol i sicrhau dyfodol y ganolfan.

Bydd y prosiect hwn yn cryfhau seilwaith yr adeilad i sicrhau hirhoedledd i bwrpas y Ganolfan Hamdden, sef darparu cyfleusterau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd i’r gymuned leol ac ymwelwyr.


Beth sy'n digwydd?

Er bod hwn yn newyddion cadarnhaol, mae'n tarfu rhywfaint dros gyfnod y prosiect. Mae’r prosiect mewn tri cham ac yng ngham un nid ydym yn mynd i allu gweithredu’r pwll yn anffodus. Bydd y cam hwn yn dechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 30ain Hydref a bydd yn parhau tan yn gynnar yn 2024. Mae'n bleser gen i ddweud bod gennym ni rai opsiynau amgen gwych ar gael tra mae pwll Penarth ar gau.

Ydi Canolfan Hamdden Penarth Ar Agor o Hyd? 

Ydi wir!  

Ychydig iawn o darfu ddylai fod ar redeg y Ganolfan Hamdden o ddydd i ddydd. Dim ond y pwll sy'n cael ei effeithio drwy gydol cam un. Wrth gwrs, efallai y bydd rhywfaint o sŵn gwaith adeiladu ychwanegol, ond rydym yn gobeithio cadw’r sŵn yma mor isel â phosibl lle bo modd.


Beth yw'r prif gyfleusterau y gall pobl eu defnyddio o hyd?         

Yr unig ardal yn y ganolfan sydd ddim yn weithredol yn ystod y cam cyntaf yma ydi'r pwll. Mae pob ardal arall yn weithredol fel arfer, sef:

 • Ein campfa a'n hardal pwysau rhydd sydd wedi’u hadnewyddu yn ddiweddar
 • Bydd y dosbarthiadau ffitrwydd i gyd yn weithredol, yn ôl yr arfer, ar wahân i'r dosbarth Aqua fit. Rydyn ni wedi ychwanegu dosbarthiadau ychwanegol at y rhaglen ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd ar ddyddiau Llun a Gwener am 12.30pm a byddwch yn gallu uwchraddio eich aelodaeth am ddim i gynnwys defnyddio'r ganolfan hon. Bydd mwy o fanylion am sut i uwchraddio am ddim yn cael eu hanfon yn fuan
 • Bydd yr Ystafell Iechyd yn parhau i weithredu, ac rydym yn mynd i ehangu'r oriau agor i agor 7 diwrnod yr wythnos, o'r wythnos yn dechrau ar 30ain Hydref.
 • Bydd y Neuadd Chwaraeon yn parhau i weithredu fel arfer
 • Sboncen, a bydd ein holl weithgareddau ochr sych yn parhau


Amserlenni a rhagor o wybodaeth


Beth fydd yn digwydd i’r defnydd o’r pwll, a’r Gwersi Nofio?        

Am resymau diogelwch ni fyddwn yn gallu defnyddio ardal y pwll mwyach, gan gynnwys ar gyfer ein 
rhaglen Dysgu Nofio.

Fel dewis arall, rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach wedi sicrhau digon o le yn y pwll ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno bod hwn yn opsiwn arall perffaith a dim ond ychydig funudau o Ganolfan Hamdden Penarth yw’r Pwll Rhyngwladol, ac mae digon o le parcio am ddim yno.

Bydd y gwaith sydd wedi’i raglennu yng ngham 1 yn cymryd sawl mis i’w gwblhau, felly rydyn ni’n disgwyl i’r newid hwn aros yn ei le tan ddechrau 2024 cyn y gallwch ddychwelyd i Benarth. 

Bydd amser/oedd gwersi nofio, y rhaglen a’r hyfforddwr yn aros yn union yr un fath, ond o ddydd Llun 30ain Hydref byddwn yn gweithredu o Bwll Rhyngwladol Caerdydd.


Sut mae archebu gwersi nofio fy mhlant ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd?     

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth. Bydd cynnydd eich plentyn yn parhau i fod ar Borthol Nofio Course Pro. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw mynd i Bwll Rhyngwladol Caerdydd o'r wythnos sy'n dechrau ar 30ain Hydref.er.

Byddwn yn anfon negeseuon atgoffa a gwybodaeth am beth i'w ddisgwyl yn ystod eich ymweliad cyntaf ddechrau mis Hydref.


Beth am Nofio Lonydd? 

Mae eich aelodaeth ym Mhenarth yn golygu eich bod hefyd yn gallu defnyddio Canolfannau eraill ym Mro Morgannwg. Mae hyn yn cynnwys y Barri a Llanilltud Fawr; bydd y pyllau hyn yn gweithredu fel arfer.

Byddwn hefyd yn gallu cynnig y defnydd o Bwll Rhyngwladol Caerdydd i chi am ddim cyn bo hir. Rydym ar hyn o bryd yn cwblhau'r manylion a byddwn yn anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atoch chi yn fuan.       

Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru byddwch yn gallu defnyddio'r Ap neu'r wefan i archebu eich nofio lonydd. Mae gan Gaerdydd sesiynau 25m a 50m felly bydd gennych chi ddewis ychwanegol.


Beth os ydw i eisoes yn talu am Bwll Rhyngwladol Caerdydd fel rhan o fy aelodaeth?

Mae hynny'n iawn. Mae’n wych eich gweld chi’n defnyddio canolfannau eraill.

O ystyried eich bod eisoes yn talu am yr uwchraddio byddwn yn rhoi gostyngiad o £8 ar eich Debyd Uniongyrchol o 1af Tachwedd ymlaen, dros dro, nes ein bod yn gallu eich croesawu chi yn ôl i Bwll Penarth. Bydd hyn yn cael ei wneud yn awtomatig ar eich rhan chi; does dim angen i chi wneud dim byd.    


Rydw i'n mynd i Aqua Fit, beth ddylwn i ei wneud?

Peidiwch â phoeni, rydyn ni wedi meddwl am hyn. Mae Canolfan Hamdden y Barri yn cynnig dosbarthiadau Aqua Fit dair gwaith yr wythnos, ac mae hyn wedi'i gynnwys yn eich aelodaeth chi eisoes. 

Os nad yw’r Barri yn addas i chi, fe allech chi ymweld â Phwll Rhyngwladol Caerdydd lle maen nhw’n cynnal dosbarth ar nos Fawrth. Byddwn yn ychwanegu dau ddosbarth arall yng Nghaerdydd ar ddyddiau Llun a Gwener am 12.30pm, a bydd yr hyfforddwyr sydd gennych chi ym Mhenarth ar ochr y pwll i'ch croesawu!


Rydyn ni’n defnyddio Pwll Penarth fel clwb, pa ddewisiadau eraill sydd ar gael i ni?     

Rydyn ni wedi adolygu rhaglen gyfan y pwll ac rydyn ni’n cysylltu â’n holl glybiau nawr i gynnig safleoedd, amseroedd a dyddiadau eraill iddynt er mwyn sicrhau y gallant barhau i nofio ac ymarfer yn ystod y cyfnod pan nad yw’r pwll ym Mhenarth ar gael.                 


Beth os ydyn ni'n ysgol gynradd sy’n mynd â dosbarth i Benarth i ddysgu nofio fel rheol?        

Mae hynny'n iawn, dylai rhywun fod wedi cysylltu â chi eisoes. Os nad yw hynny wedi digwydd, rhowch wybod i ni ar unwaith, ffoniwch 01446 403 000.


Pa newidiadau fyddwn ni’n eu gweld ym Mhenarth?     

Mae hysbysfyrddau wedi’u gosod o amgylch ein hadeilad eisoes dros y misoedd diwethaf. Mae gweithfan y safle yn ei le bellach ac yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn gweld sgaffaldiau yn cael eu codi o amgylch y ganolfan. Mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch pawb tra mae’r gwaith yn cael ei wneud.

Yn dibynnu ar y tywydd, rydyn ni’n gobeithio dechrau ar gam un, allan o dri, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 30ain Hydref. Dim ond i ddechrau fydd hyn yn effeithio ar y pwll.

Bydd camau dau a thri yn effeithio ar ardaloedd eraill ac wrth i'r prosiect fynd rhagddo. Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd.

Ni fydd y nenfydau'n cael eu cyffwrdd y tu mewn, a bydd y gorchudd to presennol yn cael ei orchuddio gyda darnau hylaw er mwyn lleihau'r risg o darfu oherwydd y tywydd. Bydd ymylon allanol y to yn cael eu newid hefyd wrth i'r gwaith fynd rhagddo.

Ni fydd y maes parcio’n cael ei effeithio ar y cyfan, ond rydyn ni wedi colli mynediad i’r llwybr a’r mannau parcio wrth ymyl y Neuadd Chwaraeon. Bydd y system unffordd yn parhau yn ei lle a bydd yr holl farciau llinell ar gyfer y maes parcio presennol yn cael eu hadnewyddu yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.


Sut byddwn ni'n gwybod beth sy'n digwydd?     

Byddwn yn anfon gwybodaeth at gwsmeriaid yn rheolaidd ar e-bost (lle bo hynny'n berthnasol), drwy;

Diolch

Rydw i'n gobeithio bod hyn yn rhoi trosolwg i chi o'r cynlluniau hyd yn hyn.

Hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am eich dealltwriaeth tra bydd y gwelliannau hyn yn cael eu gwneud. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno y bydd y gwaith uwchraddio yma o fudd mawr i’n cymuned ni.

Os bydd gennych chi unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, siaradwch â'r tîm yn lleol a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Nic Beggs
Rheolwr Contract
Legacy Leisure - Bro Morgannwg

DIWEDDARIAD: 25ain Medi
Beth sy'n digwydd?     

Oherwydd oedran Canolfan Hamdden Penarth, mae angen adnewyddu’r to yn llwyr bellach er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel ar gyfer y blynyddoedd i ddod ac mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gwneud buddsoddiad cyfalaf sylweddol i sicrhau dyfodol y ganolfan.

Bydd y prosiect hwn yn cryfhau seilwaith yr adeilad i sicrhau hirhoedledd i bwrpas y Ganolfan Hamdden, sef darparu cyfleusterau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd i’r gymuned leol ac ymwelwyr.


Beth sy'n digwydd?

Er bod hwn yn newyddion cadarnhaol, mae'n tarfu rhywfaint dros gyfnod y prosiect. Mae’r prosiect mewn tri cham ac yng ngham un nid ydym yn mynd i allu gweithredu’r pwll yn anffodus. Bydd y cam hwn yn dechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 30ain Hydref a bydd yn parhau tan yn gynnar yn 2024. Mae'n bleser gen i ddweud bod gennym ni rai opsiynau amgen gwych ar gael tra mae pwll Penarth ar gau.

Ydi Canolfan Hamdden Penarth Ar Agor o Hyd? 

Ydi wir!  

Ychydig iawn o darfu ddylai fod ar redeg y Ganolfan Hamdden o ddydd i ddydd. Dim ond y pwll sy'n cael ei effeithio drwy gydol cam un. Wrth gwrs, efallai y bydd rhywfaint o sŵn gwaith adeiladu ychwanegol, ond rydym yn gobeithio cadw’r sŵn yma mor isel â phosibl lle bo modd.


Beth yw'r prif gyfleusterau y gall pobl eu defnyddio o hyd?         

Yr unig ardal yn y ganolfan sydd ddim yn weithredol yn ystod y cam cyntaf yma ydi'r pwll. Mae pob ardal arall yn weithredol fel arfer, sef:

 • Ein campfa a'n hardal pwysau rhydd sydd wedi’u hadnewyddu yn ddiweddar
 • Bydd y dosbarthiadau ffitrwydd i gyd yn weithredol, yn ôl yr arfer, ar wahân i'r dosbarth Aqua fit. Rydyn ni wedi ychwanegu dosbarthiadau ychwanegol at y rhaglen ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd ar ddyddiau Llun a Gwener am 12.30pm a byddwch yn gallu uwchraddio eich aelodaeth am ddim i gynnwys defnyddio'r ganolfan hon. Bydd mwy o fanylion am sut i uwchraddio am ddim yn cael eu hanfon yn fuan
 • Bydd yr Ystafell Iechyd yn parhau i weithredu, ac rydym yn mynd i ehangu'r oriau agor i agor 7 diwrnod yr wythnos, o'r wythnos yn dechrau ar 30ain Hydref.
 • Bydd y Neuadd Chwaraeon yn parhau i weithredu fel arfer
 • Sboncen, a bydd ein holl weithgareddau ochr sych yn parhau


Amserlenni a rhagor o wybodaeth


Beth fydd yn digwydd i’r defnydd o’r pwll, a’r Gwersi Nofio?        

Am resymau diogelwch ni fyddwn yn gallu defnyddio ardal y pwll mwyach, gan gynnwys ar gyfer ein 
rhaglen Dysgu Nofio.

Fel dewis arall, rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach wedi sicrhau digon o le yn y pwll ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno bod hwn yn opsiwn arall perffaith a dim ond ychydig funudau o Ganolfan Hamdden Penarth yw’r Pwll Rhyngwladol, ac mae digon o le parcio am ddim yno.

Bydd y gwaith sydd wedi’i raglennu yng ngham 1 yn cymryd sawl mis i’w gwblhau, felly rydyn ni’n disgwyl i’r newid hwn aros yn ei le tan ddechrau 2024 cyn y gallwch ddychwelyd i Benarth. 

Bydd amser/oedd gwersi nofio, y rhaglen a’r hyfforddwr yn aros yn union yr un fath, ond o ddydd Llun 30ain Hydref byddwn yn gweithredu o Bwll Rhyngwladol Caerdydd.


Sut mae archebu gwersi nofio fy mhlant ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd?     

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth. Bydd cynnydd eich plentyn yn parhau i fod ar Borthol Nofio Course Pro. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw mynd i Bwll Rhyngwladol Caerdydd o'r wythnos sy'n dechrau ar 30ain Hydref.er.

Byddwn yn anfon negeseuon atgoffa a gwybodaeth am beth i'w ddisgwyl yn ystod eich ymweliad cyntaf ddechrau mis Hydref.


Beth am Nofio Lonydd? 

Mae eich aelodaeth ym Mhenarth yn golygu eich bod hefyd yn gallu defnyddio Canolfannau eraill ym Mro Morgannwg. Mae hyn yn cynnwys y Barri a Llanilltud Fawr; bydd y pyllau hyn yn gweithredu fel arfer.

Byddwn hefyd yn gallu cynnig y defnydd o Bwll Rhyngwladol Caerdydd i chi am ddim cyn bo hir. Rydym ar hyn o bryd yn cwblhau'r manylion a byddwn yn anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atoch chi yn fuan.       

Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru byddwch yn gallu defnyddio'r Ap neu'r wefan i archebu eich nofio lonydd. Mae gan Gaerdydd sesiynau 25m a 50m felly bydd gennych chi ddewis ychwanegol.


Beth os ydw i eisoes yn talu am Bwll Rhyngwladol Caerdydd fel rhan o fy aelodaeth?

Mae hynny'n iawn. Mae’n wych eich gweld chi’n defnyddio canolfannau eraill.

O ystyried eich bod eisoes yn talu am yr uwchraddio byddwn yn rhoi gostyngiad o £8 ar eich Debyd Uniongyrchol o 1af Tachwedd ymlaen, dros dro, nes ein bod yn gallu eich croesawu chi yn ôl i Bwll Penarth. Bydd hyn yn cael ei wneud yn awtomatig ar eich rhan chi; does dim angen i chi wneud dim byd.    


Rydw i'n mynd i Aqua Fit, beth ddylwn i ei wneud?

Peidiwch â phoeni, rydyn ni wedi meddwl am hyn. Mae Canolfan Hamdden y Barri yn cynnig dosbarthiadau Aqua Fit dair gwaith yr wythnos, ac mae hyn wedi'i gynnwys yn eich aelodaeth chi eisoes. 

Os nad yw’r Barri yn addas i chi, fe allech chi ymweld â Phwll Rhyngwladol Caerdydd lle maen nhw’n cynnal dosbarth ar nos Fawrth. Byddwn yn ychwanegu dau ddosbarth arall yng Nghaerdydd ar ddyddiau Llun a Gwener am 12.30pm, a bydd yr hyfforddwyr sydd gennych chi ym Mhenarth ar ochr y pwll i'ch croesawu!


Rydyn ni’n defnyddio Pwll Penarth fel clwb, pa ddewisiadau eraill sydd ar gael i ni?     

Rydyn ni wedi adolygu rhaglen gyfan y pwll ac rydyn ni’n cysylltu â’n holl glybiau nawr i gynnig safleoedd, amseroedd a dyddiadau eraill iddynt er mwyn sicrhau y gallant barhau i nofio ac ymarfer yn ystod y cyfnod pan nad yw’r pwll ym Mhenarth ar gael.                 


Beth os ydyn ni'n ysgol gynradd sy’n mynd â dosbarth i Benarth i ddysgu nofio fel rheol?        

Mae hynny'n iawn, dylai rhywun fod wedi cysylltu â chi eisoes. Os nad yw hynny wedi digwydd, rhowch wybod i ni ar unwaith, ffoniwch 01446 403 000.


Pa newidiadau fyddwn ni’n eu gweld ym Mhenarth?     

Mae hysbysfyrddau wedi’u gosod o amgylch ein hadeilad eisoes dros y misoedd diwethaf. Mae gweithfan y safle yn ei le bellach ac yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn gweld sgaffaldiau yn cael eu codi o amgylch y ganolfan. Mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch pawb tra mae’r gwaith yn cael ei wneud.

Yn dibynnu ar y tywydd, rydyn ni’n gobeithio dechrau ar gam un, allan o dri, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 30ain Hydref. Dim ond i ddechrau fydd hyn yn effeithio ar y pwll.

Bydd camau dau a thri yn effeithio ar ardaloedd eraill ac wrth i'r prosiect fynd rhagddo. Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd.

Ni fydd y nenfydau'n cael eu cyffwrdd y tu mewn, a bydd y gorchudd to presennol yn cael ei orchuddio gyda darnau hylaw er mwyn lleihau'r risg o darfu oherwydd y tywydd. Bydd ymylon allanol y to yn cael eu newid hefyd wrth i'r gwaith fynd rhagddo.

Ni fydd y maes parcio’n cael ei effeithio ar y cyfan, ond rydyn ni wedi colli mynediad i’r llwybr a’r mannau parcio wrth ymyl y Neuadd Chwaraeon. Bydd y system unffordd yn parhau yn ei lle a bydd yr holl farciau llinell ar gyfer y maes parcio presennol yn cael eu hadnewyddu yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.


Sut byddwn ni'n gwybod beth sy'n digwydd?     

Byddwn yn anfon gwybodaeth at gwsmeriaid yn rheolaidd ar e-bost (lle bo hynny'n berthnasol), drwy;

Diolch

Rydw i'n gobeithio bod hyn yn rhoi trosolwg i chi o'r cynlluniau hyd yn hyn.

Hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am eich dealltwriaeth tra bydd y gwelliannau hyn yn cael eu gwneud. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno y bydd y gwaith uwchraddio yma o fudd mawr i’n cymuned ni.

Os bydd gennych chi unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, siaradwch â'r tîm yn lleol a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Nic Beggs
Rheolwr Contract
Legacy Leisure - Bro Morgannwg

DIWEDDARIAD: 25ain Medi
Beth sy'n digwydd?     

Oherwydd oedran Canolfan Hamdden Penarth, mae angen adnewyddu’r to yn llwyr bellach er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel ar gyfer y blynyddoedd i ddod ac mae Cyngor Bro Morgannwg wedi gwneud buddsoddiad cyfalaf sylweddol i sicrhau dyfodol y ganolfan.

Bydd y prosiect hwn yn cryfhau seilwaith yr adeilad i sicrhau hirhoedledd i bwrpas y Ganolfan Hamdden, sef darparu cyfleusterau chwaraeon, hamdden a ffitrwydd i’r gymuned leol ac ymwelwyr.


Beth sy'n digwydd?

Er bod hwn yn newyddion cadarnhaol, mae'n tarfu rhywfaint dros gyfnod y prosiect. Mae’r prosiect mewn tri cham ac yng ngham un nid ydym yn mynd i allu gweithredu’r pwll yn anffodus. Bydd y cam hwn yn dechrau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 30ain Hydref a bydd yn parhau tan yn gynnar yn 2024. Mae'n bleser gen i ddweud bod gennym ni rai opsiynau amgen gwych ar gael tra mae pwll Penarth ar gau.

Ydi Canolfan Hamdden Penarth Ar Agor o Hyd? 

Ydi wir!  

Ychydig iawn o darfu ddylai fod ar redeg y Ganolfan Hamdden o ddydd i ddydd. Dim ond y pwll sy'n cael ei effeithio drwy gydol cam un. Wrth gwrs, efallai y bydd rhywfaint o sŵn gwaith adeiladu ychwanegol, ond rydym yn gobeithio cadw’r sŵn yma mor isel â phosibl lle bo modd.


Beth yw'r prif gyfleusterau y gall pobl eu defnyddio o hyd?         

Yr unig ardal yn y ganolfan sydd ddim yn weithredol yn ystod y cam cyntaf yma ydi'r pwll. Mae pob ardal arall yn weithredol fel arfer, sef:

 • Ein campfa a'n hardal pwysau rhydd sydd wedi’u hadnewyddu yn ddiweddar
 • Bydd y dosbarthiadau ffitrwydd i gyd yn weithredol, yn ôl yr arfer, ar wahân i'r dosbarth Aqua fit. Rydyn ni wedi ychwanegu dosbarthiadau ychwanegol at y rhaglen ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd ar ddyddiau Llun a Gwener am 12.30pm a byddwch yn gallu uwchraddio eich aelodaeth am ddim i gynnwys defnyddio'r ganolfan hon. Bydd mwy o fanylion am sut i uwchraddio am ddim yn cael eu hanfon yn fuan
 • Bydd yr Ystafell Iechyd yn parhau i weithredu, ac rydym yn mynd i ehangu'r oriau agor i agor 7 diwrnod yr wythnos, o'r wythnos yn dechrau ar 30ain Hydref.
 • Bydd y Neuadd Chwaraeon yn parhau i weithredu fel arfer
 • Sboncen, a bydd ein holl weithgareddau ochr sych yn parhau


Amserlenni a rhagor o wybodaeth


Beth fydd yn digwydd i’r defnydd o’r pwll, a’r Gwersi Nofio?        

Am resymau diogelwch ni fyddwn yn gallu defnyddio ardal y pwll mwyach, gan gynnwys ar gyfer ein 
rhaglen Dysgu Nofio.

Fel dewis arall, rydyn ni’n falch iawn o gyhoeddi ein bod bellach wedi sicrhau digon o le yn y pwll ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno bod hwn yn opsiwn arall perffaith a dim ond ychydig funudau o Ganolfan Hamdden Penarth yw’r Pwll Rhyngwladol, ac mae digon o le parcio am ddim yno.

Bydd y gwaith sydd wedi’i raglennu yng ngham 1 yn cymryd sawl mis i’w gwblhau, felly rydyn ni’n disgwyl i’r newid hwn aros yn ei le tan ddechrau 2024 cyn y gallwch ddychwelyd i Benarth. 

Bydd amser/oedd gwersi nofio, y rhaglen a’r hyfforddwr yn aros yn union yr un fath, ond o ddydd Llun 30ain Hydref byddwn yn gweithredu o Bwll Rhyngwladol Caerdydd.


Sut mae archebu gwersi nofio fy mhlant ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd?     

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth. Bydd cynnydd eich plentyn yn parhau i fod ar Borthol Nofio Course Pro. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw mynd i Bwll Rhyngwladol Caerdydd o'r wythnos sy'n dechrau ar 30ain Hydref.er.

Byddwn yn anfon negeseuon atgoffa a gwybodaeth am beth i'w ddisgwyl yn ystod eich ymweliad cyntaf ddechrau mis Hydref.


Beth am Nofio Lonydd? 

Mae eich aelodaeth ym Mhenarth yn golygu eich bod hefyd yn gallu defnyddio Canolfannau eraill ym Mro Morgannwg. Mae hyn yn cynnwys y Barri a Llanilltud Fawr; bydd y pyllau hyn yn gweithredu fel arfer.

Byddwn hefyd yn gallu cynnig y defnydd o Bwll Rhyngwladol Caerdydd i chi am ddim cyn bo hir. Rydym ar hyn o bryd yn cwblhau'r manylion a byddwn yn anfon yr wybodaeth ddiweddaraf atoch chi yn fuan.       

Unwaith y byddwch chi wedi cofrestru byddwch yn gallu defnyddio'r Ap neu'r wefan i archebu eich nofio lonydd. Mae gan Gaerdydd sesiynau 25m a 50m felly bydd gennych chi ddewis ychwanegol.


Beth os ydw i eisoes yn talu am Bwll Rhyngwladol Caerdydd fel rhan o fy aelodaeth?

Mae hynny'n iawn. Mae’n wych eich gweld chi’n defnyddio canolfannau eraill.

O ystyried eich bod eisoes yn talu am yr uwchraddio byddwn yn rhoi gostyngiad o £8 ar eich Debyd Uniongyrchol o 1af Tachwedd ymlaen, dros dro, nes ein bod yn gallu eich croesawu chi yn ôl i Bwll Penarth. Bydd hyn yn cael ei wneud yn awtomatig ar eich rhan chi; does dim angen i chi wneud dim byd.    


Rydw i'n mynd i Aqua Fit, beth ddylwn i ei wneud?

Peidiwch â phoeni, rydyn ni wedi meddwl am hyn. Mae Canolfan Hamdden y Barri yn cynnig dosbarthiadau Aqua Fit dair gwaith yr wythnos, ac mae hyn wedi'i gynnwys yn eich aelodaeth chi eisoes. 

Os nad yw’r Barri yn addas i chi, fe allech chi ymweld â Phwll Rhyngwladol Caerdydd lle maen nhw’n cynnal dosbarth ar nos Fawrth. Byddwn yn ychwanegu dau ddosbarth arall yng Nghaerdydd ar ddyddiau Llun a Gwener am 12.30pm, a bydd yr hyfforddwyr sydd gennych chi ym Mhenarth ar ochr y pwll i'ch croesawu!


Rydyn ni’n defnyddio Pwll Penarth fel clwb, pa ddewisiadau eraill sydd ar gael i ni?     

Rydyn ni wedi adolygu rhaglen gyfan y pwll ac rydyn ni’n cysylltu â’n holl glybiau nawr i gynnig safleoedd, amseroedd a dyddiadau eraill iddynt er mwyn sicrhau y gallant barhau i nofio ac ymarfer yn ystod y cyfnod pan nad yw’r pwll ym Mhenarth ar gael.                 


Beth os ydyn ni'n ysgol gynradd sy’n mynd â dosbarth i Benarth i ddysgu nofio fel rheol?        

Mae hynny'n iawn, dylai rhywun fod wedi cysylltu â chi eisoes. Os nad yw hynny wedi digwydd, rhowch wybod i ni ar unwaith, ffoniwch 01446 403 000.


Pa newidiadau fyddwn ni’n eu gweld ym Mhenarth?     

Mae hysbysfyrddau wedi’u gosod o amgylch ein hadeilad eisoes dros y misoedd diwethaf. Mae gweithfan y safle yn ei le bellach ac yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn gweld sgaffaldiau yn cael eu codi o amgylch y ganolfan. Mae hyn er mwyn sicrhau diogelwch pawb tra mae’r gwaith yn cael ei wneud.

Yn dibynnu ar y tywydd, rydyn ni’n gobeithio dechrau ar gam un, allan o dri, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 30ain Hydref. Dim ond i ddechrau fydd hyn yn effeithio ar y pwll.

Bydd camau dau a thri yn effeithio ar ardaloedd eraill ac wrth i'r prosiect fynd rhagddo. Byddwn yn darparu diweddariadau rheolaidd.

Ni fydd y nenfydau'n cael eu cyffwrdd y tu mewn, a bydd y gorchudd to presennol yn cael ei orchuddio gyda darnau hylaw er mwyn lleihau'r risg o darfu oherwydd y tywydd. Bydd ymylon allanol y to yn cael eu newid hefyd wrth i'r gwaith fynd rhagddo.

Ni fydd y maes parcio’n cael ei effeithio ar y cyfan, ond rydyn ni wedi colli mynediad i’r llwybr a’r mannau parcio wrth ymyl y Neuadd Chwaraeon. Bydd y system unffordd yn parhau yn ei lle a bydd yr holl farciau llinell ar gyfer y maes parcio presennol yn cael eu hadnewyddu yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.


Sut byddwn ni'n gwybod beth sy'n digwydd?     

Byddwn yn anfon gwybodaeth at gwsmeriaid yn rheolaidd ar e-bost (lle bo hynny'n berthnasol), drwy;

Diolch

Rydw i'n gobeithio bod hyn yn rhoi trosolwg i chi o'r cynlluniau hyd yn hyn.

Hoffwn ddiolch i chi ymlaen llaw am eich dealltwriaeth tra bydd y gwelliannau hyn yn cael eu gwneud. Rwy’n siŵr y byddwch yn cytuno y bydd y gwaith uwchraddio yma o fudd mawr i’n cymuned ni.

Os bydd gennych chi unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, siaradwch â'r tîm yn lleol a byddwn yn gwneud ein gorau i helpu.

Nic Beggs
Rheolwr Contract
Legacy Leisure - Bro Morgannwg