Alert Icon

{{ highestPriorityAlert.message.length > 180 ? highestPriorityAlert.message.slice(0, 180).trim() + '...' : highestPriorityAlert.message }} Gweld Mwy   Golwg {{ alerts.length}} rhybuddion.

OES GENNYCH CHI BOEN YN EICH CYHYRAU NEU’CH CYMALAU?

Leisure Centre Hero Image

Fe allwch chi fyw bywyd hapusach ac iachach gyda’n dosbarthiadau Hwb Da a boreau coffi Arthritis Action yng Nghanolfan Hamdden y Barri. Bydd y sesiynau hyn yn darparu gwybodaeth ac ymarferion i helpu i leihau’r boen yn eich cyhyrau a’ch cymalau, ac i wella eich iechyd corfforol a'ch iechyd meddyliol, er mwyn gwella ansawdd eich bywyd.

DOSBARTHIADAU HWB DA

Leisure Centre Hero Image

Mae Hwb Da yn ddull hyblyg o roi cymorth i chi gyda’r boen yn eich cyhyrau neu’ch cymalau drwy ddosbarthiadau adfer sy’n cynnwys ymarferion corff ysgafn yn y dŵr ac allan o’r dŵr.

Gan ddefnyddio gwybodaeth am y cyflwr ar eich cyhyrau neu gymalau penodol, mae’r sesiynau’n cael eu teilwra’n unigol i adael i chi gymryd rhan yn eich ymarferion yn eich amser eich hun, ac maen nhw wedi cael eu llunio gan arbenigwyr i leihau poen ac i wella eich cryfder a’ch symudedd.

Mae’r sesiynau’n para rhwng 30 a 60 munud (yn dibynnu ar y safle) ac yn cynnwys 10 munud o gynhesu wedi’i ddilyn gan gyfres o ymarferion unigol 3-4 munud, gyda gweithgareddau grŵp llawn hwyl yn y canol er mwyn cynnal tymheredd corff cysurus. Mae sesiynau grŵp ac unigol ar gael (holwch eich cyfleuster hamdden).

Byddwch yn cael eich dyfais tabled hawdd ei defnyddio eich hun ar gyfer y sesiwn. Mae’n dal dŵr a bydd yn dangos eich ymarferion personol gyda diagramau clir wedi’u hanimeiddio. Bydd eich hwylusydd Hwb Da o gwmpas y pwll drwy gydol y sesiwn i’ch cefnogi a’ch arwain.

Fe allwch chi lawrlwytho gwybodaeth am ddosbarthiadau Hwb Da yma.

SUT MAE ARCHEBU LLE

Os hoffech chi ddod i’n dosbarthiadau Hwb Da, llenwch eich ffurflen hunanatgyfeirio yma. Bydd yn cymryd rhyw 5 munud. Gall eich meddyg teulu neu’ch ymarferydd gofal iechyd eich atgyfeirio at y cyrsiau Hwb Da hefyd. Ar ôl cael yr atgyfeiriad, bydd y ganolfan yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Bydd angen i chi ganiatáu 30 munud cyn eich dosbarth cyntaf i gofrestru ar y porth Hwb Da yn y cyfleuster hamdden. Mae’n rhaid gwneud hyn i gymryd rhan.

BORE COFFI

Leisure Centre Hero Image

Gan ddarparu gwybodaeth gan Arthritis Action, bydd y boreau coffi hamddennol, am ddim hyn, sy’n para tua 45 munud i awr, yn helpu unigolion sy’n byw ag arthritis i ddysgu sut mae gwella eu hansawdd bywyd mewn cyd-destun grŵp, cefnogol.

Dan arweiniad Hwylusydd cymwys a chyfeillgar o Arthritis Action, bydd unigolion yn cael rhagor o wybodaeth gan y sefydliad am sut mae byw bywyd mwy actif, sut mae rheoli cyflyrau i leihau poen, ac yn cael gwybodaeth am weithgareddau eraill sydd ar gael yn y ganolfan hamdden.

Mae modd lawrlwytho gwybodaeth am y boreau coffi yma.

SUT MAE ARCHEBU LLE

Does dim angen cofrestru ar gyfer ein boreau coffi Arthritis Action – dim ond galw heibio. Ffoniwch y ganolfan ar 029 2072 9090 i gael rhagor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cynllun cyhyrysgerbydol, cliciwch ar yma.

CYMRYD RHAN

Fe allwch chi gymryd rhan drwy gysylltu â’r ganolfan isod neu ffonio 029 2072 9090.