cwestiynau cyffredin

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Rydym wedi creu adran cwestiynau cyffredin i'ch helpu i ddysgu popeth y mae angen i chi ei wybod am eich aelodaeth gan ddefnyddio'r cwestiynau rydym wedi'u cael drwy gydol y cyfnod cau.
 

AELODAETHAU FFITRWYDD

Rydym wedi gohirio POB aelodaeth yn ystod y cyfnod cau a heb gymryd unrhyw daliadau debyd uniongyrchol am aelodaethau iechyd a ffitrwydd a nofio yn ystod y cyfnod hwn.

Ar ôl i ni ailagor, bydd yr holl daliadau debyd uniongyrchol ar gyfer aelodaethau iechyd a ffitrwydd yn ailgychwyn yn awtomatig. Efallai y bydd eich pris yn llai os na allwn gynnig ein holl gyfleusterau a gwasanaethau. Byddwn yn rhoi gwybod i chi faint fydd eich debyd uniongyrchol cyn i unrhyw daliad gael ei gymryd.

Mae aelodaethau blynyddol rhagdaledig wedi’u gohirio a'u hymestyn am y cyfnod o amser rydym wedi bod ar gau. Yn ogystal â hyn, rydym wedi ychwanegu mis ychwanegol fel diolch am eich amynedd a'ch teyrngarwch.

Ar gyfer aelodaethau 12 mis tymor penodol ar gyfer iechyd a ffitrwydd a nofio a delir bob mis, ni chaiff contractau eu hymestyn sy’n golygu y bydd eich contract yn dod i ben ar yr un diwrnod ni waeth y cyfnod cloi.

Trafodwch gyda'ch cyflogwr ond byddwn yn ymestyn dyddiad dod i ben eich aelodaeth gan sicrhau eich bod yn derbyn eich tymor aelodaeth llawn pan fydd y ganolfan yn ail agor.

Gallwch. Rydym yn deall nad yw rhai pobl yn gyfforddus yn dod yn ôl i'n canolfannau ar unwaith, felly rydym yn caniatáu i bobl ohirio eu haelodaeth am hyd at dri mis.

Y cyfan y mae angen ei wneud yw llenwi ein ffurflen gais i ohirio yma: FFURFLEN GAIS I OHIRIO FFURFLEN GAIS I OHIRIO

Pan fyddwch yn gofyn i ohirio eich aelodaeth, bydd eich debyd uniongyrchol yn stopio ar ddiwrnod cyntaf y mis canlynol. Er enghraifft, os byddwch yn gofyn i ohirio ar 14 Gorffennaf, bydd eich taliad yn cael ei ohirio o 1 Awst. Gallwch barhau i ddefnyddio'r cyfleusterau tan y dyddiad hwn.

Bydd eich debyd uniongyrchol yn ailgychwyn yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod gohirio hwn ar y cyntaf o'r mis canlynol. Felly, pe baech yn gofyn i ohirio am 2 fis ar 14 Gorffennaf, byddai eich taliadau'n cael eu gohirio rhwng 1 Awst a 30 Medi, ac yn dechrau eto ar 1 Hydref.

Cofiwch ei bod yn cymryd 7 diwrnod i brosesu eich cais i ohirio. Felly rydym yn argymell cyflwyno eich cais gyda digon o amser. Er enghraifft, os gwnaethoch gyflwyno cais i ohirio ar 26 Gorffennaf, ni fyddai gennym ddigon o amser i ohirio eich taliadau cyn i'r debyd uniongyrchol ym mis Awst gael ei gymryd o'ch cyfrif. Felly, byddai eich aelodaeth yn cael ei gohirio o 1 Medi ymlaen.

NOFIO A CHLYBIAU

Bydd ein holl byllau nofio’n parhau ar gau am nawr, felly bydd aelodaethau nofio’n parhau wedi’u gohirio. Pan fydd modd i ni ailagor ein pyllau, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Os nad ydych yn barod i ddod yn ôl ar yr adeg honno, byddwn yn eich galluogi i barhau i ohirio eich aelodaeth.

Ar hyn o bryd, yr unig wasanaethau y byddwn yn eu hailgychwyn yw ein dosbarthiadau ymarfer corff grŵp a’n campfa.

Bydd gwersi nofio a gweithgareddau wedi’u trefnu yn parhau wedi’u gohirio a chaiff eich lle chi a lle eich plentyn eu cadw er mwyn i chi ailddechrau pan fydd y gwasanaethau hynny’n ailgychwyn.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi i roi gwybod i chi pan fydd hynny.

Bydd pob pwll nofio’n aros ar gau am nawr.

Byddwn yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid mewn awdurdodau lleol i weld pa safleoedd a gwasanaethau y gallwn eu hagor yn ddiogel a byddwn yn cyfathrebu â'n cwsmeriaid bob cam o'r ffordd.

DEFNYDDIO EIN CYFLEUSTERAU

Rydym wrthi’n gweithio’n unol â’r disgwyliad y bydd canolfannau hamdden yn ailagor o 25 Gorffennaf yn Lloegr ac ym mis Awst yng Nghymru.

Byddwn yn cysylltu â'n haelodau'n uniongyrchol ynglŷn â manylion agor eich canolfan leol.

Ni fydd pob un o'n canolfannau yn agor ar y dyddiad hwn, ac rydym yn bwriadu agor fesul cam.

Byddwn yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid mewn awdurdodau lleol i weld pa safleoedd a gwasanaethau y gallwn eu hagor yn ddiogel a byddwn yn cyfathrebu â'n cwsmeriaid bob cam o'r ffordd. Edrychwch yn rheolaidd ar ein gwefan i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddyddiadau ac amseroedd agor penodol eich canolfan ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

Na allwch. Er mwyn monitro a chyfyngu ar nifer y bobl sy’n defnyddio’r gampfa a thaenu’r defnydd ohoni trwy’r dydd i gefnogi mesurau ymbellhau cymdeithasol, bydd angen cadw lle ar gyfer sesiynau yn gampfa a dosbarthiadau o flaen llaw naill ail ar app neu wefan y Ganolfan Hamdden.


Er mwyn creu amgylchedd diogel ar gyfer ein defnyddwyr ac i sicrhau y gallwn gysylltu â’n holl ddefnyddwyr os bydd angen, os nad ydych eisoes wedi’ch cofrestru bydd angen i chi gofrestru cyn defnyddio ein cyfleusterau. Gallwch gofrestru ar gyfer eich canolfan hamdden leol yma: Cofrestrwch yn eich canolfan hamdden leol

Gallwch lawrlwytho’r app trwy siop appiau Apple neu Google Play.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gadw lle, ac i gael dolenni lawrlwytho, cliciwch yma.

Bydd polisi canslo lleoedd newydd ar waith pan fyddwn yn ailagor. Bydd y polisi hwn yn gweithio i sicrhau bod pob aelod yn cael mynediad teg at ddosbarthiadau ymarfer corff grŵp a’r gampfa, a'r gobaith yw y bydd yn lleihau nifer y sesiynau nad yw pobl yn mynd iddynt.

Os na allwch fynd i’r gampfa neu ddosbarth ymarfer corff grŵp yn ôl y bwriad, rhaid i chi ganslo eich lle o leiaf ddwy awr cyn dechrau’r sesiwn - gallwch wneud hyn ar yr app (dan ‘Fy Nghyfrif’) neu ar y wefan. Os na fyddwch yn gwneud hyn ac na fyddwch yn mynd i’r sesiwn, cewch un ‘streic’. Os byddwch yn methu canslo dair gwaith mewn cyfnod o 30 diwrnod, caiff eich hawliau cadw lle ar-lein eu diddymu am saith diwrnod. Ar ôl y cyfnod hwn, caiff y tri ‘streic’ eu dileu a bydd eich cyfrif ar 0 eto.

Bydd gan bob canolfan ei hamserlen ei hun a fydd ar gael ar wefan y ganolfan ac ar app y Ganolfan Hamdden.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth i’n holl gwsmeriaid sy’n eu diogelu rhag COVID-19. Ers dechrau’r cyfnod cloi ym mis Mawrth, rydym wedi bod yn cynllunio ailagor yn ddiogel.

Mae aelodau o'n huwch dîm rheoli wedi cyfrannu'n weithredol at gynhyrchu canllawiau diogelwch y diwydiant drwy ukactive, y Gymdeithas Frenhinol er Achub Bywydau a Swim England.

Mae tîm iechyd a diogelwch y cwmni wedi llunio asesiadau risg penodol COVID-19, gweithdrefnau diogelwch wedi'u dogfennu a modiwl hyfforddi ar gyfer yr holl staff. O hyn, mae pob canolfan wedi datblygu trefniadau diogelwch penodol er mwyn sicrhau bod mesurau ymbellhau cymdeithasol, gweithdrefnau hylendid a gwybodaeth i gwsmeriaid ar waith.


Yn ogystal â’n rhaglen lanhau a diheintio uwch, ac er mwyn diogelu ein cwsmeriaid a'n staff mwy, mae ein holl arwynebau y cysylltir â nhw’n aml wedi cael eu trin â hylif gwrthfeirysol. Bydd yr hylif hwn yn lladd bacteria a feirysau sy'n glanio ar yr arwynebau’n barhaus.

Sut bydd yn helpu i'm cadw'n ddiogel?
  • Mae’n cynnal amgylchedd meicrofiolegol lân
  • Mae’n lleihau lefel yr halogiad gyda meicro-organebau pathogenig.
  • Mae’n gweithio’n barhaus
  • Mae’n ategu ein rhaglennu glanhau a diheintio uwch
  • Caiff eu rhoi ar yr arwynebau’n bennaf pan fydd y canolfannau ar gau


  •  

Byddwn yn rhoi’r hylif ar yr arwynebau’n rheolaidd er mwyn sicrhau’r safonau diogelu uchaf.


Mae rhagor o wybodaeth am sut rydym yn gweithio i wneud eich dychweliad i'r gampfa yn ddiogel ar ein tudalen: Eich Cadw’n Ddiogel

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am eich aelodaeth, lleoedd rydych wedi’u cadw neu unrhyw beth arall, byddwch yn gallu cysylltu â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen cysylltu â ni ar y wefan yma: Ffurflen Gysylltu. Cofiwch, efallai y bydd rhywfaint o oedi cyn ymateb, ond byddwn yn ymdrechu i ymateb cyn gynted ag y bo modd. Peidiwch â cheisio cysylltu â ni dros y ffôn oherwydd, yn anffodus, ni fydd staff ar gael i ddelio â'ch ymholiad ar hyn o bryd.

 
 
RYDYM YN AILAGOR

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod.

EICH CADW’N DDIOGEL

Rydym wedi gorfod newid ychydig o bethau yn eich canolfan hamdden leol i sicrhau eich bod chi'n gallu bod yn fwy diogel, hapus ac iach. Dysgwch am yr hyn rydym yn ei wneud i’ch cadw’n ddiogel a sut y gallwch chi helpu.

 

TREFNU EICH SESIWN

Er mwyn cyfyngu'n ddiogel ar nifer y bobl yn ein campfeydd a'n dosbarthiadau ymarfer grŵp rydym yn gofyn i bawb gadw lleoedd o flaen llaw. Dysgwch sut y gallwch drefnu eich sesiwn.