Canolfan Hamdden y Barri
Stryd Greenwood, Y Barri CF63 4JJ

GET FEBRUARY FOR FREE - OFFER ENDS 31 JANUARY

JOIN NOW

Cyfleusterau

 • Pwll Nofio 25m
  Mae rhywbeth i bawb yn ein pwll nofio trawiadol! Boed eich bod am gael ein gwersi Aquazone, sydd wedi eu hachredu gan yr ASA, neu dim ond nofio i fwynhau, mae gweithgareddau ar gael i bawb. Rydym yn cynnig aelodaeth am £23 y mis ar gyfer y rheiny sydd am ddefnyddio'r pwll yn rheolaidd ac rydym hefyd yn cynnig sesiynau hamdden cyson ar gyfer unrhyw gwsmer sydd am dalu yn ôl defnydd! Gydag ystod mor ardderchog o gynigion, sesiynau a chyfarpar rydym yn si?r na chewch eich siomi!
 • Pwll Dysgwyr 13m
  Mae nofio yn sgil bywyd bwysig ac mae ein pwll dysgwyr yn amgylchedd delfrydol ar gyfer dysgu! Mae ein rhaglen nofio Aquazone, sydd wedi ei achredu gan yr ASA, yn cynnig gwersi ar gyfer pob oed a gallu a bydd yn gwneud yn si?r y byddwch chi a'ch teulu'n gallu nofio'n dda. Unwaith y byddwch yn teimlo'n ddiogel yn y d?r, cynigwn aelodaeth nofio am £23 y mis ar gyfer y rheiny sydd am ddefnyddio'r pwll yn rheolaidd a hefyd sesiynau hamdden cyson ar gyfer y rhai hynny sydd am gael ychydig o hwyl!
 • Campfa 100 Gorsaf
  Gydag offer o'r radd flaenaf a staff brwdfrydig i'ch helpu, ein campfa yw'r lle delfrydol i ddod yn heini! Gallwch dalu bob tro y byddwch yn mynd, neu os ydych am fargen gallwch gofrestru ar gyfer ein haelodaeth ffitrwydd expressions a chael manteision arbennig. Ymhlith y rhain mae sesiwn ymsefydlu am ddim gyda hyfforddwr campfa cymwysedig, yn ogystal â mynediad am ddim i’r pwll nofio*, ystafelloedd ffitrwydd* a dosbarthiadau ffitrwydd*. Rydym am i chi gael y gorau o'ch aelodaeth a dyna pam yr ydym yn cynnig cynllun personol i'ch helpu i wella a chyrraedd eich nodau iechyd a ffitrwydd, yn cynnwys adolygiad 6 wythnos. *Mewn canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun
 • Stiwdio Ffitrwydd Grwp
  Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, mae ein stiwdio ffitrwydd gr?p yn ddelfrydol ar gyfer dosbarth ffitrwydd! Mae ein rhaglen yn cynnwys dosbarthiadau cylchedau, brwydro corff, pilates a Zumba (i restru dim ond rhai) ac rydym yn sicr y byddwch yn dod o hyd i ddosbarth a fydd yn addas ar gyfer eich nodau ffitrwydd. Mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar yno i wneud yn si?r eich bod yn cael y manteision gorau o'ch sesiwn ac yn cael cymaint o hwyl â phosibl wrth wneud hynny! Gallwn sicrhau y byddwch yn gweithio'n galed yn ein sesiynau, ond byddwch yn teimlo'n dda wedi hynny! Cofiwch, pan fyddwch yn cofrestru i ddod yn aelod gyda ffitrwydd expressions, mae'r holl ddosbarthiadau ffitrwydd wedi eu cynnwys yn ogystal â defnydd o'r gampfa a'r ystafell iechyd*.*Mewn canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun
 • 3 Cwrt Sboncen
  Mae ein cyrtiau sboncen yn ddelfrydol ar gyfer chwaraewyr sboncen a champau raced o bob oed a gallu! Boed eich bod am chwarae’n gystadleuol yn erbyn chwaraewyr eraill, chwarae am hwyl yn erbyn ffrindiau, neu awydd taro pêl ar eich pen eich hun mewn cwrt, mae ein cyrtiau yma i chi eu defnyddio. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am dimau sboncen a champau raced, nosweithiau clwb ac ysgolion a allai fod ar gael i chi yn eich canolfan hamdden leol.
 • Neuadd Chwaraeon 6 Chwrt
  Nid yw byth yn ddiflas yn ein neuadd chwaraeon! Gydag amrywiaeth o weithgareddau i ddewis ohonynt gallwn gynnal pob math o chwaraeon; o bêl-droed 5-bob-ochr, i bêl-fasged, i fadminton! Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau - yn cynnwys gymnasteg a chrefft ymladd! Gydag ystod mor wych o weithgareddau rydym yn si?r y bydd rhywbeth ar gyfer pawb!
 • Cafe Vita
  Mae Café Vita, sy'n darparu byrbrydau a lluniaeth ysgafn i'n holl westeion, yn lle delfrydol i gael egwyl yn ein canolfan hamdden. Rydym yn cynnig te a choffi yn ogystal â danteithion ysgafn blasus - i’r dim ar gyfer cinio, yn cynnwys saladau, omledau, tatws pob, paninis a hefyd prydau arbennig sy'n cael eu paratoi'n ddyddiol. Rydym yn si?r y dewch o hyd i rywbeth fydd yn apelio ar ein bwydlen.
 • Stiwdio Beicio Grwp
  Gwelwyd cynnydd mawr mewn poblogrwydd beicio yn y blynyddoedd diwethaf, ac erbyn hyn hwn yw'r gweithgaredd ffitrwydd sy'n sgubo drwy'r DU. Yn ein canolfan hamdden mae gennym stiwdio beicio gr?p arbenigol ar gael i chi ar gyfer dosbarthiadau o safon uchel. Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig wrth law i'ch helpu i gyflawni eich potensial a chael amser wrth eich bodd yn gwneud ymarfer corff. Gallwn eich sicrhau y cewch sesiwn ragorol yn ein dosbarthiadau beicio gr?p!
 • Cyfleusterau i'w Logi

  Yma yng Nghanolfan Hamdden y Barri gallwn ni cyflwyno ein chyfleusterau i chi, i greu eich digwyddiad perfaith. Rydym yn gallu paratoi ein cyfleusterau ar gyfer achosion bach a phersonol, i gystadlaethau mawr chwaraeon, nid oes digwyddiad rhy fawr neu rhy fach am ein canolfan.

   

  Yn flaenorol, rydym wedi cystal digwyddiadau a chystadlaethau nofio, yn ogystal â twrnamentiau pel droed a partion gyda thema, sy’n dangos nad oes un cais digwyddiad yn annhebygol!

   

  Gweler isod rhai o’r cyfleusterau sydd genym yn ein canolfan:

   

  Neuadd Chwaraeon, Pwll Nofio, Pwll i Ddysgwyr, Cwrtiau Sboncen, ac Ystafell Cyfarfod.

   

  Os hoffech chi trafod neu ofyn am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n cyfleusterau , peidiwch ag oedi i gysylltu â ni!

Cysylltu â Ni

Canolfan Hamdden y Barri

Stryd Greenwood, Y Barri CF63 4JJ
Cyfarwyddiadau
Working In Partnership