Canolfan Hamdden Penarth
Heol Andrew, Cogan Penarth CF64 2NS

GET JANUARY FOR £10 - OFFER ENDS 23 JANUARY

JOIN NOW

Cyfleusterau

 • Campfa 120 Gorsaf

  Gydag offer o'r radd flaenaf a staff brwdfrydig i'ch helpu, ein campfa yw'r lle delfrydol i ddod yn heini! Gallwch dalu bob tro y byddwch yn mynd, neu os ydych am fargen gallwch gofrestru ar gyfer ein haelodaeth ffitrwydd expressions a chael manteision arbennig. Ymhlith y rhain mae sesiwn ymsefydlu am ddim gyda hyfforddwr campfa cymwysedig, yn ogystal â mynediad am ddim i’r pwll nofio*, ystafelloedd ffitrwydd* a dosbarthiadau ffitrwydd*. Rydym am i chi gael y gorau o'ch aelodaeth a dyna pam yr ydym yn cynnig cynllun personol i'ch helpu i wella a chyrraedd eich nodau iechyd a ffitrwydd, yn cynnwys adolygiad 6 wythnos. *Mewn canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun

 • Pwll Nofio 25m
  Mae rhywbeth i bawb yn ein pwll nofio trawiadol! Boed eich bod am gael ein gwersi Aquazone, sydd wedi eu hachredu gan yr ASA, neu dim ond nofio i fwynhau, mae gweithgareddau ar gael i bawb. Rydym yn cynnig aelodaeth am £23 y mis ar gyfer y rheiny sydd am ddefnyddio'r pwll yn rheolaidd ac rydym hefyd yn cynnig sesiynau hamdden cyson ar gyfer unrhyw gwsmer sydd am dalu yn ôl defnydd! Gydag ystod mor ardderchog o gynigion, sesiynau a chyfarpar rydym yn si?r na chewch eich siomi!
 • Pwll Dysgwyr
  Mae nofio yn sgil bywyd bwysig ac mae ein pwll dysgwyr yn amgylchedd delfrydol ar gyfer dysgu! Mae ein rhaglen nofio Aquazone, sydd wedi ei achredu gan yr ASA, yn cynnig gwersi ar gyfer pob oed a gallu a bydd yn gwneud yn si?r y byddwch chi a'ch teulu'n gallu nofio'n dda. Unwaith y byddwch yn teimlo'n ddiogel yn y d?r, cynigwn aelodaeth nofio am £23 y mis ar gyfer y rheiny sydd am ddefnyddio'r pwll yn rheolaidd a hefyd sesiynau hamdden cyson ar gyfer y rhai hynny sydd am gael ychydig o hwyl!
 • Stiwdio Ffitrwydd Grwp
  Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, mae ein stiwdio ffitrwydd gr?p yn ddelfrydol ar gyfer dosbarth ffitrwydd! Mae ein rhaglen yn cynnwys dosbarthiadau cylchedau, brwydro corff, pilates a Zumba (i restru dim ond rhai) ac rydym yn sicr y byddwch yn dod o hyd i ddosbarth a fydd yn addas ar gyfer eich nodau ffitrwydd. Mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar yno i wneud yn si?r eich bod yn cael y manteision gorau o'ch sesiwn ac yn cael cymaint o hwyl â phosibl wrth wneud hynny! Gallwn sicrhau y byddwch yn gweithio'n galed yn ein sesiynau, ond byddwch yn teimlo'n dda wedi hynny! Cofiwch, pan fyddwch yn cofrestru i ddod yn aelod gyda ffitrwydd expressions, mae'r holl ddosbarthiadau ffitrwydd wedi eu cynnwys yn ogystal â defnydd o'r gampfa a'r ystafell iechyd*.*Mewn canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun
 • Neuadd Chwaraeon 6 Chwrt
  Nid yw byth yn ddiflas yn ein neuadd chwaraeon! Gydag amrywiaeth o weithgareddau i ddewis ohonynt gallwn gynnal pob math o chwaraeon; o bêl-droed 5-bob-ochr, i bêl-fasged, i fadminton! Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau - yn cynnwys gymnasteg a chrefft ymladd! Gydag ystod mor wych o weithgareddau rydym yn si?r y bydd rhywbeth ar gyfer pawb!
 • Cyrtiau Sboncen
  Mae ein cyrtiau sboncen yn ddelfrydol ar gyfer chwaraewyr sboncen a champau raced o bob oed a gallu! Boed eich bod am chwarae’n gystadleuol yn erbyn chwaraewyr eraill, chwarae am hwyl yn erbyn ffrindiau, neu awydd taro pêl ar eich pen eich hun mewn cwrt, mae ein cyrtiau yma i chi eu defnyddio. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am dimau sboncen a champau raced, nosweithiau clwb ac ysgolion a allai fod ar gael i chi yn eich canolfan hamdden leol.
 • Cyrtiau Tenis
  Mae gennym gyfleusterau rhagorol i chi godi chwys drwy chwarae tenis! Os mai chi yw And Murray’r dyfodol, neu os ydych awydd dim ond gêm, mae ein cyrtiau yma i chi eu defnyddio. Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein cyrtiau ar gyfer y sesiwn tenis sydd fwyaf addas i chi.
 • Cafe Vita
  Mae Café Vita, sy'n darparu byrbrydau a lluniaeth ysgafn i'n holl westeion, yn lle delfrydol i gael egwyl yn ein canolfan hamdden. Rydym yn cynnig te a choffi yn ogystal â danteithion ysgafn blasus - i’r dim ar gyfer cinio, yn cynnwys saladau, omledau, tatws pob, paninis a hefyd prydau arbennig sy'n cael eu paratoi'n ddyddiol. Rydym yn si?r y dewch o hyd i rywbeth fydd yn apelio ar ein bwydlen.
 • Ystafell Iechyd
  Adfywiwch eich hun yn un o'n hardaloedd sba. Mae gennym ardaloedd sba lle gellir ymlacio; yn ddigyfyngiad ac am ddim i aelodau ffitrwydd expressions! Boed eich bod am gael egwyl ar ôl sesiwn galed yn y gampfa, neu dim ond am ymlacio wedi diwrnod caled yn y gwaith, gallwch ddewis o'n sawna, ystafell stêm neu sba (neu'r tri ohonynt) er mwyn ystwytho'r cyhyrau blinedig ac ymlacio. Byddwch yn gadael ein cyfleusterau sba yn teimlo wedi adfywio ac yn iach!
 • Creche
  Ein crèche yw'r ateb perffaith ar gyfer eich anghenion gofal plant. Boed eich bod yn y gwaith drwy gydol y dydd, yn awyddus i ymuno yn un o'n dosbarthiadau ffitrwydd, neu awydd sesiwn yn y gampfa, gallwn ddarparu lleoliad llawn hwyl ac apelgar i'ch plentyn gael gofal. Bydd hyn yn cynnwys rhyngweithio gyda phlant eraill a digon o deganau a gweithgareddau llawn hwyl mewn amgylchedd diogel.
 • Ystafell Gyfarfod
  Boed eich bod yn cyflwyno, darparu sesiynau ymarfer wedi’u canolbwyntio neu’n cynnal cyfarfodydd tîm, mae ein hystafell yn ddelfrydol i chi. Mae’r ystafell gyfarfod yn addas ar gyfer defnydd personol neu fusnes; rydym yn hyblyg, yn barod ac yn aros i’ch cynorthwyo chi gyda’ch cyfarfod.
 • Caeau Pêl-droed
  Mae ein cae pêl-droed awyr agored yn lleoliad delfrydol ar gyfer sesiynau ymarfer, gemau a thwrnameintiau! Gyda gweithgareddau’n cael eu cynnal a'u trefnu gennym ni, yn ogystal â'r cyfle i logi'r cau, gall eich tîm elwa o'r cyfleusterau rhagorol sydd gennym ar gael ar gyfer pêl-droed yn yr awyr agored.
 • Cyfleusterau i'w Logi

  Yma yng Nghanolfan Hamdden Penarth gallwn ni cyflwyno ein chyfleusterau i chi, i greu eich digwyddiad perfaith. Rydym yn gallu paratoi ein cyfleusterau ar gyfer achosion bach a phersonol, i gystadlaethau mawr chwaraeon, nid oes digwyddiad rhy fawr neu rhy fach am ein canolfan.

   

  Yn flaenorol, rydym wedi cystadlaethau karate a mabolgampau ysgol yn ogystal â farchnadau plant dan do a ‘gemau rhyfel’ , sy’n dangos nad oes un cais digwyddiad yn annhebygol!

   

  Gweler isod rhai o’r cyfleusterau sydd genym yn ein canolfan:

   

  Neuadd Chwaraeon, Pwll Nofio, Pwll i Ddysgwyr, Cwrtiau Sboncen, ac Ystafell Cyfarfod Stiwdio Ymarfer Corff, Cwrtiau Tenis a Chaeau Pel Droed.

   

  Os hoffech chi trafod neu ofyn am ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n cyfleusterau , peidiwch ag oedi i gysylltu â ni!

Cysylltu â Ni

Canolfan Hamdden Penarth

Heol Andrew, Cogan Penarth CF64 2NS
Cyfarwyddiadau
Working In Partnership